Du er her: Forside Leg og lær Quizzer og øvelser Komma Med startkomma Hele tekster

Ugle der siger: Kan du mon svare rigtigt p� dem alle sammen?

Spørgsmål 1


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?
I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.


Det nye komma er betegnelsen på det som indførtes med Retskrivningsordbogen af og som Dansk Sprognævn anbefaler. Samtidig med indførslen af det nye udgår reglerne for pausekomma af de officielle retskrivningsregler. Det grammatiske kommasystem bevares (med betegnelsen det traditionelle komma) ved siden af det nye men altså sådan at det er det nye der anbefales. Både de nye og de traditionelle kommaregler bygger på en grammatisk hvor sætningen – med udsagnsled og grundled – er den grundlæggende størrelse. I de nye kommaregler der dog i højere grad også hensyn til andre grammatiske hvilket bl.a. fører at der efter disse regler sættes færre end efter de traditionelle regler. Den basale forskel på de to sæt regler at man efter de traditionelle både sætter komma før og efter men efter de nye kommaregler som hovedregel kun efter ledsætninger. Alle øvrige kommaregler er fælles for de to systemer.

Spørgsmål 2


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?
I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.


Elforsyningsloven Lovforslaget indeholder dels nogle tilpasninger af den gældende dels regler om pristillæg for de som opføres eller er som følge af pålæg efter den tidligere gældende jf. § 13 i lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli som senest ændret ved lov nr. 89 af 10. februar 1998. 100 GWh-grænsen i lovens § 8 foreslås ændret på to punkter. De helt store elforbrugere indrømmes efter den gældende elforsyningslov delvis for at bidrage til finansieringen af visse pristillæg til elektricitet produceret ved hjælp af vedvarende energi. Den del af som overstiger 100 medregnes ved beregningen hvor store bidrag den pågældende virksomhed skal betale til finansieringen. Denne særlige favorisering af de 6-7 største danske virksomheder har været og Europa-Kommissionen har den 3. oktober 2000 godkendt ikrafttrædelse af hvilket skete den 1. november jf. bekendtgørelse nr. 948 af 19. oktober 2000. Kommissionens sagsbehandlingstid strakte sig imidlertid over ca. 11/2 og da elforsyningsloven ikke giver mulighed at give bestemmelsen tilbagevirkende er virksomhederne gået glip af fordelen ved bestemmelsen i knapt 11/2 år. Det foreslås derfor for det at give bestemmelsen i § stk. virkning fra den 16. august som er den hvor de omhandlede tilskud blev omlagt fra statstilskud til tillæg til elprisen.

Spørgsmål 3


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?
I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.


Ved skrivelse af 9. februar 1998 har De på vegne af ”Jyder mod Overflødige søgt om tilladelse til at arrangere en ”happening”/demonstration i forbindelse med den officielle åbning af Storebæltsbroen den 14. juni 1998. I den anledning skal jeg at politiet ikke kan meddele foreningen den ønskede idet den skitserede demonstration skønnes at være en overtrædelse af straffelovens § 266 hvori der står: ”§ 266 b. der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre fremsætter udtalelse eller anden ved hvilken en gruppe af personer forhånes eller nedværdiges på grund af sin nationale eller etniske tro eller seksuelle straffes med hæfte eller indtil 2 år.” Afgørelsen kan påklages til Slotsholmsgade 1216 Kbh. K eller på telefon 33 34 56 lok. 5432.