Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Sproglige ordlister Stærke (uregelmæssige) verber

Stærke (uregelmæssige) verber

Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Svagt bøjede verber (regelmæssige) bøjes ved at få en endelse. Stærkt bøjede verber (uregelmæssige) bøjes på andre måder end ved at få tilføjet en endelse.

Almindelige, svagt bøjede verber kaldes også regelmæssige verber, da de i præteritum (datid) altid får én af endelserne:

  • -ede (vent+ede)
  • -te (læs+te) eller
  • -de (hav+de).

Stærkt bøjede verber kaldes også uregelmæssige verber. Disse bøjes i præteritum ved ikke at få tilføjet en endelse:

  • drikke-drak
  • -gik
  • se- 

eller med endelsen -t 

  • finde-fandt

Nogle gange hører man nogle som bøjer et stærkt verbum svagt, fx bedte i stedet for bad. Disse bøjningsformer findes ikke i Retskrivningsordbogen og er altså ikke en del af det traditionelle skriftsprog.

Listen indeholder verber der har stærk bøjning. Nogle af de stærke verber kan også bøjes svagt, og ved dem står begge mulige bøjningsformer i listen, fx bristebrast/bristede og fnysefnøs/fnysede/fnystefnyset/fnyst.

For hænge er formerne hang/hængte kun valgfri i den intransitive form, altså fx Jakken hang/hængte her lige før. I transitiv skriver man hængte, fx Hun hængte jakken op.

Sammensatte og afledte verber er kun taget med på listen hvis de ikke bøjes ligesom det ikkesammensatte verbum.

  • andrage er ikke med fordi man kan finde bøjningen under drage
  • bedrage er med på listen fordi det kan bøjes stærkt ligesom drage, men det kan også bøjes svagt (bedragede/bedrogbedraget/bedragenbedragne/bedragede).

Infinitiv

Præsens

Præteritum

Præteritum participium

bede

beder

bad

bedt

bedrage

bedrager

bedragede/bedrog

bedraget

betyde

betyder

betød

betydet

bide

bider

bed

bidt

bidrage

bidrager

bidragede/bidrog

bidraget

binde

binder

bandt

bundet

blive

bliver

blev

blevet

briste

brister

brast/bristede

bristet

bryde

bryder

brød

brudt

brydes

brydes

brødes

brødes

byde

byder

bød

budt

bære

bærer

bar

båret

drage

drager

drog

draget

drikke

drikker

drak

drukket

drive

driver

drev

drevet

falde

falder

faldt

faldet

fare

farer

for/farede

faret

finde

finder

fandt

fundet

findes

findes

fandtes

fandtes

fise

fiser

fes/fisede/fiste

feset/fiset/fist

flyde

flyder

flød

flydt

flyve

flyver

fløj

fløjet

fnise

fniser

fnes/fnisede/fniste

fniset/fnist

fnyse

fnyser

fnøs/fnysede/fnyste

fnyset/fnyst

fortryde

fortryder

fortrød

fortrudt

fryse

fryser

frøs

frosset

fyge

fyger

føg

føget

får

fik

fået

gide

gider

gad

gidet

give

giver

gav

givet

glide

glider

gled

gledet

gnide

gnider

gned

gnedet

gribe

griber

greb

grebet

græde

græder

græd

grædt

gyde

gyder

gød

gydt

gyse

gyser

gøs/gyste

gyst

gælde

gælder

gjaldt

gjaldt/gældt

går

gik

gået

hedde

hedder

hed

heddet

hive

hiver

hev

hevet

hjælpe

hjælper

hjalp

hjulpet

holde

holder

holdt

holdt

hænge

hænger

hang/hængte

hængt

jage

jager

jog/jagede

jaget

klinge

klinger

klang/klingede

klinget

knibe

kniber

kneb

knebet

komme

kommer

kom

kommet

krybe

kryber

krøb

krøbet

kvæde

kvæder

kvad

kvædet

lade (lade i stikken)

lader

lod

ladet/ladt

lade (lade vandet)

lader

ladede/lod

ladet/ladt

le

ler

lo

leet/let

lide

lider

led

lidt

ligge

ligger

ligget

lyde

lyder

lød

lydt

lyve

lyver

løj

løjet

løbe

løber

løb

løbet

nyde

nyder

nød

nydt

nyse

nyser

nøs/nyste

nyst

opdrage

opdrager

opdragede/opdrog

opdraget

pibe

piber

peb

pebet

ride

rider

red

redet

rinde

rinder

randt

rundet

rive

river

rev

revet

ryge

ryger

røg

røget

se

ser

set

sidde

sidder

sad

siddet

skide

skider

sked

skidt

skride

skrider

skred

skredet

skrige

skriger

skreg

skreget

skrive

skriver

skrev

skrevet

skryde

skryder

skrød/skrydede

skrydet

skyde

skyder

skød

skudt

skære

skærer

skar

skåret

slå

slår

slog

slået

slås

slås

sloges

sloges

slibe

sliber

sleb

slebet

slide

slider

sled

slidt

slippe

slipper

slap

sluppet

smide

smider

smed

smidt

smyge

smyger

smøg/smygede

smøget/smyget

snige

sniger

sneg

sneget

snyde

snyder

snød

snydt

sove

sover

sov

sovet

spinde

spinder

spandt

spundet

springe

springer

sprang

sprunget

sprække

sprækker

sprak/sprækkede

sprukket/sprækket

stå

står

stod

stået

stige

stiger

steg

steget

stikke

stikker

stak

stukket

stinke

stinker

stank

stinket

stjæle

stjæler

stjal

stjålet

stride

strider

stred

stridt

strides

strides

stredes

stredes

stryge

stryger

strøg

strøget

svide/svie

svider/svier

sved

svedet

svige

sviger

sveg

sveget

svinde

svinder

svandt

svundet

svinge

svinger

svang

svunget

sværge

sværger

svor/sværgede

svoret/sværget

synge

synger

sang

sunget

synke

synker

sank

sunket

tage

tager

tog

taget

tie

tier

tav/tiede

tiet

træffe

træffer

traf

truffet

trække

trækker

trak

trukket

tvinde

tvinder

tvandt

tvundet

tvinge

tvinger

tvang

tvunget

vige

viger

veg

veget

vinde

vinder

vandt

vundet

vride

vrider

vred

vredet

være

er

var

været

æde

æder

åd

ædt


Disse artikler kunne måske også have interesse