Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Sproglige ordlister Grammatiske betegnelser på latin og dansk

Grammatiske betegnelser på latin og dansk

Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Denne liste indeholder synonymer fra latin til dansk (og omvendt) på de almindelige grammatiske betegnelser.

Listen er en ordliste, og der er ikke tale om en egentlig grammatik. Der gives derfor ikke eksempler og forklaringer på ordene. I visse tilfælde er ordene ikke helt synonyme, men det tætteste man kommer på det. Listen er først og fremmest tænkt som en hjælp til at slå op andre steder.

De sproglige betegnelser som Dansk Sprognævn anbefaler, er markeret med fed. Man kan læse mere i bogen Grammatisk talt. Anbefalede grammatiske betegnelser (pdf) som ligger på Sprognævnets hjemmeside.

Synonymliste – latin-dansk

Gå direkte til den omvendte synonymliste – dansk-latin.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
LatinDansk
A
til toppen af siden
adjektiv tillægsord
adverbial, adverbialled biled
adverbium biord
akkusativ genstandsfald, afhængighedsfald
aktiv handleform
appellativ fællesnavn
apposition navnesamstilling, navnetillæg, parentetisk tilføjelse
artikel kendeord
D
til toppen af siden
dativ hensynsfald
demonstrativt pronomen påpegende stedord
diftong tvelyd
direkte objekt direkte genstandsled
F
til toppen af siden
femininum hunkøn
finit form, finit verbal udsagnsordsbøjning som kan fungere alene
foreløbigt subjekt foreløbigt grundled
formelt subjekt, formelt situativ formelt grundled
futurum fremtid
G
til toppen af siden
genitiv ejefald, tillægsfald
gensidigt pronomen, reciprokt pronomen gensidigt stedord
genus køn
H
til toppen af siden
helsætning, helmening, hovedsætning
hjælpeverbum hjælpeudsagnsord
I
til toppen af siden
ikke-parentetisk relativsætning bestemmende relativsætning, nødvendig relativsætning, bestemmende henførende sætning, nødvendig henførende sætning
imperativ bydeform, bydemåde
imperfektum, præteritum datid
indikativ fremsættende måde, fortællemåde
indirekte objekt hensynsled
infinit form, infinit verbal udsagnsordsbøjning som ikke kan fungere alene
infinitiv navneform, navnemåde
interjektion udråbsord
interpunktion tegnsætning
interrogativ spørgende
intonation sætningsmelodi
inversion omvendt ledstilling, omvendt ordstilling
K
til toppen af siden
kardinaltal mængdetal
kasus fald
komparation gradbøjning
komparativ anden grad, højere grad
komplekst verbal sammensat udsagnsled
konjunktion bindeord
konjunktional bindeordsled
konjunktiv forestillende måde, ønskemåde
L
til toppen af siden
ledstilling, ordstilling
ledsætning, bisætning
logisk subjekt indholdssubjekt
M
til toppen af siden
maskulinum hankøn
matrix helsætningsstamme, hovedsætning
modalverbum mådesudsagnsord
modus måde
N
til toppen af siden
neutrum intetkøn
nominativ grundledsfald, nævnefald
numerus tal
O
til toppen af siden
objekt genstandsled
onomatopoietikon lydord
optativ ønskemåde
ordinaltal ordenstal
ortografi retskrivning og retstavning
P
til toppen af siden
parentetisk relativsætning beskrivende relativsætning, beskrivende henførende sætning
participium tillægsform, tillægsmåde
passiv lideform
perfektum førnutid
personligt pronomen personligt stedord
pluralis flertal
pluskvamperfektum førdatid
positiv første grad, grundform
possessivt pronomen ejestedord
pronomen stedord
proprium egennavn
prædikativ (prædikat) omsagnsled
prædikativ til objekt omsagnsled til genstandsled
prædikativ til subjekt omsagnsled til grundled
præfiks forstavelse
præposition forholdsord
præpositionsforbindelse forholdsordsled
præsens nutid
præsens participium lang tillægsform, nutids tillægsform
præteritum datid, fortid
præteritum participium kort tillægsform, datids tillægsform, fortids tillægsform
R
til toppen af siden
reelt subjekt egentligt grundled
refleksivt pronomen tilbagevisende stedord
relativsætning henførende sætning
relativt pronomen henførende stedord
S
til toppen af siden
singularis ental
subjekt grundled
substantiv navneord
suffiks afledningsendelse
superlativ tredje grad, højeste grad
syntaks ordføjningslære, sætningsbygning, sætningslære
T
til toppen af siden
tempus tid
U
til toppen af siden
utrum fælleskøn
V
til toppen af siden
verbal, verballed udsagnsled
verbalsubstantiv sætningsord
verbum udsagnsord

 

Synonymliste – dansk-latin

Gå direkte til den omvendte synonymliste – latin-dansk.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
DanskLatin
A
til toppen af listen
afledningsendelse suffiks
anden grad, højere grad komparativ
B
til toppen af listen
beskrivende relativsætning, beskrivende henførende sætning parentetisk relativsætning
bestemmende relativsætning, nødvendig relativsætning, bestemmende henførende sætning, nødvendig henførende sætning ikke-parentetisk relativsætning
biled adverbial, adverbialled
bindeord konjunktion
bindeordsled konjunktional
biord adverbium
bisætning, ledsætning
bydeform, bydemåde imperativ
D
til toppen af listen
datid præteritum, imperfektum
datid, fortid præteritum
direkte genstandsled direkte objekt
E
til toppen af listen
egennavn proprium
egentligt grundled reelt subjekt
ejefald, tillægsfald genitiv
ejestedord possessivt pronomen
ental singularis
F
til toppen af listen
fald kasus
flertal pluralis
foreløbigt grundled foreløbigt subjekt
forestillende måde, ønskemåde konjunktiv
forholdsord præposition
forholdsordsled præpositionsforbindelse
formelt grundled formelt subjekt, formelt situativ
forstavelse præfiks
fremsættende måde, fortællemåde indikativ
fremtid futurum
fællesnavn appellativ
fælleskøn utrum
førdatid pluskvamperfektum
førnutid perfektum
første grad, grundform positiv
G
til toppen af listen
gensidigt stedord gensidigt pronomen, reciprokt pronomen
genstandsfald, afhængighedsfald akkusativ
genstandsled objekt
gradbøjning komparation
grundled subjekt
grundledsfald, nævnefald nominativ
H
til toppen af listen
hankøn maskulinum
handleform aktiv
helsætning, helmening, hovedsætning
helsætningsstamme, hovedsætning matrix
henførende stedord relativt pronomen
henførende sætning relativsætning
hensynsfald dativ
hensynsled indirekte objekt
hjælpeudsagnsord hjælpeverbum
hunkøn femininum
I
til toppen af listen
indholdssubjekt logisk subjekt
intetkøn neutrum
K
til toppen af listen
kendeord artikel
kort tillægsform, datids tillægsform, fortids tillægsform præteritum participium
køn genus
L
til toppen af listen
lang tillægsform, nutids tillægsform præsens participium
ledstilling, ordstilling
ledsætning, bisætning
lideform passiv
lydord onomatopoietikon
M
til toppen af listen
mængdetal kardinaltal
måde modus
mådesudsagnsord modalverbum
N
til toppen af listen
navneform, navnemåde infinitiv
navneord substantiv
navnesamstilling, navnetillæg, parentetisk tilføjelse apposition
nutid præsens
O
til toppen af listen
omsagnsled prædikativ (prædikat)
omsagnsled til genstandsled prædikativ til objekt
omsagnsled til grundled prædikativ til subjekt
omvendt ordstilling inversion
ordenstal ordinaltal
ordføjningslære, sætningsbygning, sætningslære syntaks
ordstilling, ledstilling
P
til toppen af listen
personligt stedord personligt pronomen
påpegende stedord demonstrativt pronomen
R
til toppen af listen
retskrivning og retstavning ortografi
S
til toppen af listen
sammensat udsagnsled komplekst verbal
spørgende interrogativ
stedord pronomen
sætningsmelodi intonation
sætningsord verbalsubstantiv
T
til toppen af listen
tal numerus
tegnsætning interpunktion
tid tempus
tilbagevisende stedord refleksivt pronomen
tillægsform, tillægsmåde participium
tillægsord adjektiv
tredje grad, højeste grad superlativ
tvelyd diftong
U
til toppen af listen
udråbsord interjektion
udsagnsled verbal, verballed
udsagnsord verbum
udsagnsordsbøjning som ikke kan fungere alene infinit form, infinit verbal
udsagnsordsbøjning som kan fungere alene finit form, finit verbal
Ø
til toppen af listen
ønskemåde optativ
til toppen af listen
Kilder