Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Vejledning i ordbogens brug 6. Bøjningsoplysninger

6. Bøjningsoplysninger

Efter de fleste opslagsord er der anført bøjningsformer. Dobbeltformer ved bøjningsformer kan enten være angivet ved hjælp af el. eller i visse tilfælde ved parenteser:

svær|ge vb., -r, -de el. svor, -t el. svoret (jf. svoren)
kry|stal sb., -len el. -let, -ler, -lerne, i sms. krystal-, fx krystalskål
gim|mick sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne (noget som skal skabe opmærksomhed)
frø|ken sb., -en, frøk(e)ner, frøk(e)nerne (fork. frk.) (jf. fr.)
trin sb., -(n)et, trin, -(n)ene

Former der er markeret som dobbeltformer, er lige korrekte, uanset deres indbyrdes rækkefølge og uanset parentesernes placering.

SUBSTANTIVER
Ved substantiver er der givet oplysning om bestemt form singularis og ubestemt form pluralis når disse kendes:

hus sb., -et, -e,, -ene, i sms. hus-, fx husgavl, husorkester; alle mand af hus(e); skaffe til huse; have til huse

mus sb., -en, mus, -ene, i sms. muse-, fx museklik, muserede, museunge
|rer sb., -en, -e, -ne (en person), i sms. lærer-, fx lærerforening, lærermangel
gim|mick sb., -en, -er el. -s, -e(r)ne (noget som skal skabe opmærksomhed)

Ved ord der næppe forekommer i bestemt form singularis, er der i parentes givet oplysning om ordets køn, fx

bad|min|ton sb. (fk.), i sms. badminton-, fx badmintonketsjer, badmintonspiller
ma
|nage|ment sb. (itk.), i sms. management-, fx managementkursus, managementsprog

Ved nogle pluralisord kan man tale om enkelte eksemplarer af det ordet betegner, fx »Det ene af disse regalier er ..«. Ved sådanne ord er der ligeledes givet oplysning om ordets køn, fx

re|ga|lier sb. pl. (itk.), -ne (symboler på kongeværdihed)
søs|ken|de sb. pl. (fk.), i sms. søskende-, fx søskendeflok, søskenderabat; små søskende, en af mine søskende

Ubøjelige substantiver har blot ordklasseangivelsen sb., fx

frys sb.; køl og frys

ADJEKTIVER OG ADVERBIALER
Ved adjektiver der kan bøjes (og som ikke ender på -t), er det oplyst om ordet tilføjer -t i intetkøn, om det er uændret i intetkøn (itk. d.s.), eller om der valgfrit kan tilføjes -t i intetkøn (itk. d.s. el. -t):

blød adj., -t, -e
ko|misk adj., itk. d.s., -e
harsk adj., itk. d.s. el. -t, -e; harsk(t) smør

Pluralis- og bestemthedsformen er altid oplyst ved adjektiver der kan bøjes:

blød adj., -t, -e
ko|misk adj., itk. d.s., -e
harsk adj., itk. d.s. el. -t, -e; harsk(t) smør
grå adj., -t, grå
tos|set adj., tossede
ma|ger adj., -t, magre; magert kød, mager jord
nem adj., -t, -me

Der er kun givet oplysning om komparation i de tilfælde hvor der sker vokalskifte eller ændring til en anden stamme, og ved adjektiver der ender på -som:

stor adj., -t; større, størst, i sms. stor-, fx storpralende, stortalent; store bededag; Knud den Store; stort set; se stort på noget
gam|mel adj., -t, gamle; ældre, ældst; Gorm den Gamle
lang|som adj., -t, -me; langsommere, langsomst

Oplysningen ubøj. adj. er anført ved adjektiver hvor både intetkønsformen og bestemtheds- og pluralisformen er identisk med opslagsformen; denne oplysning udelukker ikke at ordet kan gradbøjes (kompareres):

rin|ge ubøj. adj.

Adverbialer dannet af adjektiver har normalt samme form som adjektivets intetkønsform. Ved adjektiver på -ig hvor det tilsvarende adverbial kan skrives uden -t, er dette oplyst, og der er altid givet et (eller flere) eksempler på den adverbielle brug af ordet:

rig|tig adj., -t, som adv. også uden -t, fx filmen var rigtig(t) god; de kan ikke rigtig(t) overskue konsekvenserne (jf. § 38); det er rigtig nok (jf. rigtignok).

VERBER
Ved stærke og svage verber hvis infinitiv ender på tryksvagt -e, er præsens, præteritum og præteritum participium anført:

hen|te vb., -r, -de, -t
sen|de vb., -r, sendte, sendt
so|ve vb., -r, sov, -t, i sms. sove-, fx sovedyr, sovemedicin
sky|de vb., -r, skød, skudt, i sms. skyde-, fx skydeinstruktør, skydekonkurrence

Verber hvis infinitiv ender på andre vokaler end tryksvagt -e, har desuden anført passiv, fx

spå vb., spår, spåede, spået; spås
se vb., ser, så, set; ses, sås (jf. ses)

Hvor præteritum participium på -en og en bøjet form heraf forekommer, er det oplyst på følgende måde:

stjæ|le vb., -r, stjal, stjålet (foran fælleskønsord stjålen el. stjålet), stjålne, (jf. § 31-34); en stjålen el. stjålet cykel; et stjålet maleri; stjålne genstande