Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Forord Forord til 3. udgave (2001)

Forord til 3. udgave (2001)

3. udgave af Retskrivningsordbogen er en ajourført udgave af ordbogens 2. udgave fra 1996.

3. udgave indeholder ca. 1.000 nye opslagsord, og i ca. 1.000 af 2. udgaves ordartikler er der foretaget ændringer og justeringer. En stor del af ændringerne er resultatet af Sprognævnets bestræbelser for at reducere antallet af dobbeltformer i Retskrivningsordbogen. De ændringer der vedrører opslagsords staveform eller ordform, er anført på listen »Ændrede staveformer og ordformer«.

I Retskrivningsreglerne er enkelte paragraffer ændret; det drejer sig bl.a. om § 6.4 om brugen af apostrof foran endelser til proprier, § 11.3 om stort eller lille begyndelsesbogstav efter kolon og § 21.2 om genitiv af ord på -s, -z eller -x. Derudover er der i en del tilfælde foretaget tilføjelser og præciseringer i forhold til 2. udgave.

Manuskriptudkast til ordbogens alfabetiske del er udarbejdet af Jørgen Schack og Anita Mai Ågerup, der begge er videnskabelige medarbejdere i Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut. Manuskriptudkast til Retskrivningsreglerne er udarbejdet af Birgitte Brinkmann Thomasen, der ligeledes er videnskabelig medarbejder i Sprognævnets forsknings- og informationsinstitut, under medvirken af Jørgen Schack og Anita Mai Ågerup. Manuskriptudkastene har været drøftet på møder med et underudvalg under nævnets arbejdsudvalg bestående af Erik Hansen, formand for nævnet, og Ebba Hjorth, medlem af nævnets arbejdsudvalg. Manuskript til enkelte artikler i ordbogens alfabetiske del og enkelte paragraffer i Retskrivningsreglerne har desuden været forelagt for hele arbejdsudvalget, og den samlede liste med ændringer i ordbogens alfabetiske del har været drøftet i nævnets repræsentantskab.

3. udgave af Retskrivningsordbogen er den første der udsendes efter at lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning og lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn trådte i kraft 1.8.1997. I begge love fastslås det at dansk retskrivning fastlægges af Dansk Sprognævn og offentliggøres i den officielle danske retskrivningsordbog, som redigeres og udgives af Sprognævnet. I loven om dansk retskrivning præciseres det hvem der skal følge den officielle danske retskrivning. Det fremgår her at kredsen af sprogbrugere der er forpligtet til at følge den officielle retskrivning, omfatter hele det officielle Danmark, dvs. skoler og uddannelsesinstitutioner, forvaltningsmyndigheder inden for statstjenesten, den kommunale og amtslige forvaltning, Folketinget og myndigheder med tilknytning til Folketinget samt domstolene.

2. oplag (2006)

2. oplag (2006) af cd-rommen indeholder de justerede regler for kommatering (§ 45-51) som trådte i kraft i april 2004. Reglerne erstatter de hidtidige regler (§ 45-57) i cd-rommens 3. udgave (1. oplag, 2001).