Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: hen

Mente du: hven| hegn| en| he | se flere forslag | gen| -en| hed| ben| den| han| hel| hep| her| hev| hey| hin| hun| hån| len| men| pen| ren| sen| ten| ven| yen| zen| hej| henh.| henv.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
hen adv.; hen ad el. henad aften (jf. henad); hen imod el. henimod de tres (jf. henimod); hen ved el. henved klokken fem (jf. henved); hen under el. henunder aften (jf. henunder); siden hen el. sidenhen

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

hen adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhεn] eller [ˈhεnˀ] • i de fleste sammensætninger “hen-”: [ˈhεn-] dels udviklet af heden 'herfra', dels fra middelnedertysk hen 'bort, væk' 1 i (vandret) retning eller bevægelse mod et vist mål forholdsvis tæt ved udgangspunktet henne 1.a placeret (vandret) oven på noget, fx en overflade 1.b med noget vendt i retning mod nogen eller noget 1.c med forløb eller udstrækning i en bestemt retning 2 i retning mod et mål, et resultat, en ændret tilstand el.lign. 2.a til et andet emne eller fænomen 3 således at noget befinder sig i stilstand, ikke er aktivt eller ikke er tilgængeligt 4 således at der indtræder en ny, ofte passiv tilstand 5 på et ikke nærmere angivet tidspunkt inde i det nævnte tidsrum eller den nævnte tidsperiode ud 5.a lige før det nævnte tidspunkt eller tidsrum 5.b mens et tidsrum forløber i løbet af 6 lidt mindre end det nævnte antal, mængde el.lign. næsten 7 se også nogle særlige forbindelser sammen med andre ord, fx falde hen give sig hen gå hen holde hen se hen til siden hen slå hen sove hen sygne hen sætte hen arbejde hen imod/henimod eller arbejde hen mod søge at opnå gennem målrettet virksomhed; stræbe efter dø bort/hen forsvinde lidt efter lidt dø ud døse hen falde i søvn; komme i en afslappet, søvnlignende tilstand falde hen 1 blive åndsfraværende henfalde 2 (være ved at) falde i søvn døse | blunde 3 blive inaktiv; gå i stå fare hen forsvinde – ofte højtideligt eller poetisk gemme hen lægge til side med henblik på længere tids opbevaring sjældent hengemme give sig hen 1 give frit løb for sine følelser og sanser i et (evt. seksuelt) forhold eller en aktivitet hengive sig 2 give nogen sin fulde opmærksomhed, hengivenhed eller kærlighed; ofre sig for andres skyld sjældent hengive sig gå hen 1 gøre eller blive udsat for noget bestemt, især noget overraskende eller ubehageligt 2 forløbe; passere gå hen over hovedet på nogen 1 overført ikke blive forstået af nogen 2 undgå nogens opmærksomhed gå let hen over beskæftige sig overfladisk med; ikke gå i dybden med uformelt skøjte hen over gå (rulle, ..) (hen) over scenen 1 overført blive spillet, opført eller fremført • om en forestilling 1.a overført foregå; udspille sig (helt) hen i vejret overført uden fornuft eller mening; tåbelig helt (hen/ude) i skoven overført uden fornuft, mening eller forbindelse med virkeligheden; helt gal hen efter næsten ligesom; i retning af hen ad hen over hovedet på nogen overført uden at tage hensyn til den eller de implicerede hen på aftenen på et tidspunkt hvor en (stor) del af aftenen er gået hen under/mod aften på et tidspunkt hvor det snart bliver aften holde hen (midlertidigt) forhindre nogen i at få opfyldt et krav el.lign. ved fx at tale om uvedkommende emner eller give tomme løfter holde nogen hen med snak opholde nogen eller aflede nogens opmærksomhed fra noget ved at tale om noget ligegyldigt hvor vil du (han, ..) hen (med det) hvad mener du (han, ..) med det immer hen trods alt; alligevel immervæk jævnt hen 1 ofte eller af og til; med regelmæssige mellemrum 2 stort set; i det store og hele ligge hen 1 være uden liv eller aktivitet; fremstå øde og forladt • om sted eller bygning henligge | ligge 1.a overført forblive i en uberørt, ubehandlet eller afventende tilstand henligge 2 ligge afslappet, livløs eller udmattet ned sjældent henligge se ˈhen til glæde sig til; vente på med længsel se frem til senere hen siden; på et senere tidspunkt siden hen sidde hen forholde sig uvirksom og passiv – sjældent hensidde siden hen eller sidenhen 1 fra et bestemt tidspunkt (i fortiden) og i tiden derefter siden (betydning 1) 2 på et eller flere (bestemte eller ubestemte) senere tidspunkter i forhold til det omtalte tidspunkt siden (betydning 2) slide sig hen eller slide sig af sted gå med møje og besvær • om tid slumre hen 1 døse hen; falde i søvn 2 overført (langsomt) blive mere og mere uvirksom og kedelig sløve hen blive mere og mere dvask og ligeglad slå hen undgå at tale om; ikke tage alvorligt bagatellisere slå noget hen i spøg eller slå noget hen som en spøg undlade at tage noget alvorligt; se humoristisk på noget sove ind/hen overført dø – forskønnende stå hen 1 være eller forblive i en uberørt eller uudnyttet tilstand henstå 1.a overført være eller forblive i en ubehandlet eller afventende tilstand henstå svinde bort/hen svækkes og evt. forsvinde helt – højtideligt svømme hen/væk overført blive så optaget af noget at man glemmer tid og sted sygne hen 1 langsomt miste kræfterne og blive svagelig sjældent hensygne 1.a overført langsomt miste al kraft og liv; langsomt forsvinde sjældent hensygne synke hen blive fraværende, sløv eller passiv hensynke sætte hen sætte et beløb af til et bestemt formål, fx opsparing, skat eller tab – sjældent hensætte sætte sig hen indtage en uvirksom (siddende) position eller holdning tæres hen (bort, ..) overført gradvis miste sin kraft og energi hentæres vide hvad vej vinden blæser eller vide hvor vinden bærer hen overført vide i hvilken retning en sag udvikler sig, og indrette sig derefter vise hen lede tanken eller opmærksomheden hen (imod); pege på henvise ønske nogen/noget hen hvor peberet gror ønske at nogen/noget befandt sig meget langt væk så man slap for dét besvær hen ad eller henad2 præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhεna] eller [ˈhεnˀa] • foran tryksvagt pronomen, fx i “gå hen ad den”: [ˈhεnˈa] eller [ˈhεnˀˈa] 1 i vandret bevægelse langs overfladen af 2 i retning mod et omtrentligt tidspunkt 3 af en beskaffenhed der minder om hen efter et langt stykke (af vejen) eller et langt stykke hen ad vejen overført i forholdsvis høj grad; for størstedelens vedkommende hen ad/henad vejen eller langs ad vejen overført som tiden går; lidt efter lidt – kendt fra 1966, især talesprog efterhånden langt hen ad vejen overført for størstedelens vedkommende; næsten helt • bl.a. om grad af enighed i en diskussion et langt stykke hen ad vejen hen imod eller henimod præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhεniˌmoðˀ], [ˈhεnˀ-] eller [-imoð] • foran tryksvagt pronomen, fx i “gå hen imod ham”: [ˈhεniˈmoðˀ] eller [ˈhεnˀ-] 1 i retning mod et bestemt geografisk punkt hen mod 2 i retning mod et bestemt mål eller resultat hen mod 3 i retning mod et bestemt tidspunkt 4 nærmende sig et omtrentligt antal hen mod | op mod | hen ved arbejde hen imod/henimod eller arbejde hen mod søge at opnå gennem målrettet virksomhed; stræbe efter hen under eller henunder præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhεnɔnʌ], [ˈhεnˀ-] eller [-ˌɔnˀʌ] • foran tryksvagt pronomen, fx i “gå hen under den”: [ˈhεnˈɔnˀʌ] eller [ˈhεnˀ-] 1 nærmende sig den tid hvor det er ved at være 2 i retning mod et sted der ligger lavere end hen ved eller henved præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈhεnve] eller [ˈhεnˀve] • foran tryksvagt pronomen, fx i “sætte sig hen ved hende”: [ˈhεnˈve] eller [ˈhεnˀˈve] 1 nærmende sig et omtrentligt antal hen imod | op mod 2 i retning mod et sted der grænser op til eller ligger i nærheden af simpelthen eller simpelt hen adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈsemˀbəldˈhεn] eller [-ˈhεnˀ] bruges for at angive at noget i høj grad er tilfældet eller gælder uden forbehold; ganske enkelt bare

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
 • dø hen: fade ud
 • falde hen i: hengive sig til, forfalde til
 • hen ad: ved, omkring, næsten, cirka
 • hen imod: næsten, omtrent, op imod, omkring, nærved, hen ved, noget nær, jf. cirka
 • hen ved: næsten, omtrent, se cirka
 • gå let hen over: strejfe, berøre, bagatellisere; behandle stedmoderligt; fortie, lade uomtalt, ignorere
 • se hen til: imødese; glæde sig til, længes efter
 • simpelthen, simpelt hen: ligefrem, rent ud sagt, plat, ganske simpelt, ganske (el. helt) enkelt, uden videre
 • slå hen: gå let hen over, ikke ville ind på, bagatellisere
 • stå hen: være et åbent spørgsmål
 • sygne hen: hentæres, svinde, svækkes, afkræftes, tabe sig, falde af på den, skrante, vantrives; blive sygere, blive svag, mat; være sygelig

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
 • hen ad vejen hen ad vejen forb. (1966)
 • hen over midten hen over midten forb. (1974)
 • skøjte hen over noget skøjte hen over noget vbforb. (1972) være overfladisk

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
blindthen  blindt-hen, adv. (ogs. blindt hen). (af blind 11). uden at se sig for; uden omtanke. Moth.B226. Mynst.BlS.I.314. Folk bruger ikke deres Forstand, men taler blindt hen i Vind og Vejr.PMøll.I.270. De er dog (et) letsindigt Menneske . . Der styrter De Dem blindthen ud i noget, som De slet ikke veed, hvad er.Pont.FL. 98.
Hen,1 I. Hen, en. (ogs. (m. no. ell. oldn. form): Hejn Moth.H134. Harald Hein. Holb.DH.I.187. vAph.(1759).I.191.sp.3 (“i Norge”). Oehl.NG.210. D&H.). flt. -e. (glda. heen (Harp.Kr.238), jf. æda. Harald hen (GDLove.V.6. Scriptores minores historiæ Danicæ.I.(1917-18).82), sv. hen, no., oldn. hein, eng.
hen,2 II. hen, adv. især prov. ell. dial.: Høysg.AG.98. Rask.Retskr.50.jf. Thorsen.18. Feilb. (ænyd. d. s.; fra mnt. hen(ne) ell. ty. hin; besl. m. hin; til dels (især i bet. 2.1) sammenfaldet m. II. heden (jf. dial.- former som olgn. Feilb. OrdbS. (Ærø)); sml. henne   om de faste forb. m. verber (som

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning
6. Bøjningsoplysninger
Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Typiske problemer

Ad eller af?
Man kan ikke høre forskel på ad og af fordi de normalt udtales ens. Men af bruges mest, og den mest almindelige fejl er at man skriver af i stedet for ad.
Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af
Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Kreativ tegnsætning
Kreativ tegnsætning bruges bl.a. til at udtrykke følelser, stemninger, holdninger, humor, ironi osv. og svarer ofte til det kropssprog vi bruger i en mundtlig ...

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Ordlister
På disse sider finder du Sproglige ordlister, som hænger tæt sammen med de grammatiske og retskrivningsmæssige emner på sproget.dk, og Andre ordlister, som kan ...
Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

hen, kønsneutralt pronomen
Hvad er grunden til at vi på dansk ikke indfører et kønsneutralt pronomen? Er det noget Sprognævnet har overvejet? Jeg mener at et hæn til eksempel vil kunne ...
antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?
bøttekort
I forbindelse med en bestilling af små kort uden tekst har jeg brugt ordet bøttekort. Mine kollegaer kender ikke ordet og påstår at jeg selv har fundet på det, ...
dels og komma
Jeg er i tvivl om kommasætningen i forbindelse med dels-sætninger. I sætningen: "Men det betyder dels, at der ikke længere er nogen til at tage sig af de børn, ...
ganske vist
Jeg har boet i udlandet en del år, men har søgt at holde mit danske ved lige, og jeg var ked af at jeg var den eneste deltager i en oversættelsesøvelse der ...
genus i store tal (hundrede o.l.)
Er udtalen af fx 101 afhængig af det ord der kommer efter, dvs. en hundrede og en meter men et hundrede og et gram? Eller lyder det simpelt hen forkert at sige ...
godt og vel et år
Hvad betyder godt og vel et år? Mere eller mindre end et år?
han el. hun
Vi har på vores arbejdsplads diskuteret om man skal bruge han, hun eller noget helt tredje i en sætning som Borgeren erklærer med sin underskrift at han vil ...
hun ser ked ud af det
Jeg hører ustandselig sætninger af typen hun ser ked ud af det. Men logisk set bør det vel være hun ser ked af det ud?
i træk, i streg - el. i stræk
Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kørte eller kom kørende?
Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?
Luftstøtte eller flystøtte?
Findes ordet "luftstøtte", eller er "flystøtte" det rigtige ord?
Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, februar 1994
Kollegaer
af Erik Hansen, april 1994
Inflation
af Erik Hansen, juni 1994
Kort
af Jørn Lund, oktober 1994
Apostrofitis
af Jørn Lund, november 1994
Et jubilæum
af Jørn Lund, november 1994
Find fem fejl
af Erik Hansen, marts 1995
Nøden er stor
af Erik Hansen, august 1995
Henrettelse
af Erik Hansen, december 1985
Klicheer
af Erik Hansen, april 1986

Mål og Mæle

Retskrivningsbekendtgørelsen fra 1948 (historisk)
Den historiske bekendtgørelse som bl.a. indfører å og små bogstaver i substantiver (navneord)

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
I sommer eller i sommers
af Henrik Andersson, Politiken, 12. marts 2008
Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Møg
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. september 2007
At være lidt dussemant
af Henrik Lorentzen, Politiken, 12. maj 2007
Hvad ligner det?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007
Af
af Kjeld Kristensen, Politiken, 31. marts 2007
Hvad kommer 'blog' af?
af Henrik Andersson, Politiken, 10. marts 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sproglig ligestilling
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. marts 2012
Et udmærket ord
af forsker Marianne Rathje
Ord der gør dig gammel II
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 16. juni 2009
To hjemmelavet burgere
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 23. november 2013
Med eller uden slutpunktum
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 27. juni 2015

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordenes oprindelse

Låneord
Ord som én eller flere gange er vandret som kultureksport og -import over grænserne

Slang

Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"
Slang
Her på siden kan du fx læse mere om slangsprogets historie, og om hvor gamle slangudtryk forsvinder hen

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ad/af om en bevægelse langs med, hen over eller gennem noget
Ad eller af?
Retskrivning
Alfabetisk oversigt
Her kan du finde den komplette liste over quizzer og øvelser på sproget.dk

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...

Nyheder

Nyheder

Han, hon og ... hen?
I Sverige er der i øjeblikket debat om hvorvidt man skal bruge et nyt og kønsneutralt pronomen (stedord), 'hen', som alternativ til 'han' og 'hon'.
Konference: Hvor skal vi hen?
Årets danskdidaktik-konference: Hvor skal vi hen? er en forsknings- og udviklingskonference om fremtidens danskdidaktiske forskning og udvikling. Den afholdes ...
Opfølgning på debatarrangementet "Hvor er 'hen' henne?"
Vi har samlet en række links til nogle af de websider og ordbøger som blev omtalt ved debatarrangementet "Hvor er 'hen' henne?"
Ph.d.-forsvar om danske retningsadverbier
Henrik Hovmark forsvarer d. 7. december 2007 sin ph.d.-afhandling om brugen af de danske retningsadverbier ud, ind, op, ned, hen, over, om samt hjem og tilbage.
Danske retningsadverbier og rumlig orientering – eller: Hvorfor siger de ud til Odense?
Henrik Hovmark holder foredrag om danske retningsadverbier på Selskab for Nordisk Filologis møde torsdag d. 11. september 2008.
Ny kommakrig ..?
Hen over sommeren har der på ny været debat om kommasætningen i dansk.
Hjemmeside for logofile
Wordspy.com, en international slangordbog på nettet, kan være et godt sted at starte når man støder på et nyt ord i sproget.
Årets ord og udtryk 2008
Se hvad du kan læse i det nye nummer af ”Mål & Mæle”.
Ti forslag som kan stimulere vores lyst til at bruge sprog
Mål & Mæle nr. 3 er udkommet.
Arabisk sprogpolitik
Den arabiske sprogbrug ændrer sig hurtigere end nogensinde. I en artikel fra den 25. februar 2011 kan man på Sprogmuseet.dk læse hvordan fx engelsk er ved at ...

Øvrige sider på sproget.dk