Du er her: Forside Leg og lær Ordmuseum Nu sjældne ord

Nu sjældne ord

Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af færre og færre
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af færre og færre.

Klik på ordet og se opslaget i Den Danske Ordbogordnet.dk.

afviser sb.fk. blinklys el. vinge på motorkøretøj der bruges for at angive at man skifter kørselsretning (nu sj.)
akkreditiv sb.itk. garanti udstedt af en bank til en person som gør vedkommende i stand til at hæve et (større) pengebeløb i en fremmed (udenlandsk) bank (nu sj.)
amtsplan sb.itk. vedr. (administration af) et el. flere amter; på amtsligt niveau (nu sj.)
amtsregi sb.itk.el.fk. vedr. (administrationen) i et amt; inden for de organisatoriske rammer i et amt (nu sj.)
amtsrødder sb. pl. amtsrådsmedlemmer (nu sj.spøgende el. nedsættende)
arm1 sb.fk. bruges som mildt kraftudtryk for at udtrykke ærgrelse el. overraskelse (nu sj.)
gå tæt omslyngede; være kærester (nu sj.)
assurandør sb.fk. erhvervsvirksomhed der sælger forsikringer og udbetaler erstatning → forsikringsselskab (nu sj.)
australneger sb.fk. person der tilhører den oprindelige befolkning i Australien → aboriginer (nu sj.)
autobus sb.fk. (nu sj.)
backfisch sb.fk. ung pige som ikke længere er barn og endnu ikke voksen (nu sj.)
baggrundslager sb.itk. datalager til permanent opbevaring af data
fx diskette, harddisk, magnetbånd el. cd-rom (nu sj.)
baltegn sb.itk. bånd, sløjfe e.l. der bruges som adgangstegn til et bal el. et selskab (nu sj.)
barneplejerske sb.fk. person der er (uddannet og) ansat til at tage sig af små børn (nu sj.)
beret sb.fk. blød, rundpuldet hue til damer (nu sj.)
biografteater sb.itk. en el. flere sale hvor der mod betaling forevises film på et stort lærred → biograf1 (nu sj.)
blækstift sb.fk. stift til at skrive med, fremstillet af presset blækpulver (nu sj.)
blåmejse sb.fk. pigespejder, 8-11 år, i Det Danske Pigespejderkorps indtil sammenlægningen med Det Danske Spejderkorps i 1973 (nu sj.)
bobbe vb. (klippe og) krølle hår (nu sj.)
bolsjevisme sb.fk. bolsjevikkernes ideologi, der bl.a. byggede på den opfattelse at en stærk elite skulle stå i spidsen for den revolutionære omvæltning af samfundet
kommunisme (nu sj.)
bommesislag sb.itk. apoplektisk tilfælde; slagtilfælde (nu sj.)
brandfoged sb.fk. leder af et brandvæsen i et landdistrikt (nu sj.)
brystdråber sb. pl. flydende lægemiddel der indtages ved sygdomme i brystet, især hoste (nu sj.)
bunkerkul sb.itk. kul der bruges som brændstof på et skib (nu sj.)
bælgetræder sb.fk. person der pumper luft til et orgel (uden elektrisk pumpe), fx ved at træde på store blæsebælge (nu sj.)
bøf sb.fk. stor, flad flødebolle (nu sj.)
bøfsandwich sb.fk. (nu sj.)
cardigansæt sb.itk. sammenhørende sæt bestående af en jumper med en cardigan over, fremstillet af samme materiale og i samme farve og mønster (nu sj.)
centerhalfback sb.fk. i boldspil: spiller der primært har forsvarsopgaver på midten af banen foran holdets eget mål (nu sj.)
chancebilist sb.fk. bilist der satser på at komme med en færge uden at have reserveret plads til bilen (nu sj.)
cigarhandler sb.fk. person el. forretning der handler med cigarer (og andre tobaksvarer) (nu sj.)
daler sb.fk. tokrone (nu sj.uformelt)
damefrisørinde sb.fk. kvindelig damefrisør (nu sj.)
dansant1 sb.fk. offentligt arrangement med dans (nu sj.)
dansemester sb.fk. person der leder dans el. underviser i dans (nu sj.)
dansemus sb.fk. ung kvinde der danser i koret i en revy, varieté e.l.; danseglad pige (nu sj.spøgende)
disket adj. præget af diskoteksmiljøet og (1970'ernes) diskomusik
fx om udseende, adfærd el. musik(smag) (nu sj.)
dropskoger sb.fk. person der fremstiller bolsjer (nu sj.)
døgnmelodi sb.fk. melodi med stor, men kortvarig popularitet (nu sj.)
EF-harmonisering sb.fk. tilpasning af love, regler og andre bestemmelser til en fælles standard inden for EU → EU-harmonisering (nu sj.)
EF-nej sb.itk. (nu sj.) (nu sj.)
EF-samarbejde sb.itk. det at EU's medlemslande samarbejder med hinanden → EU-samarbejde (nu sj.)
projekt der gennemføres i et samarbejde mellem flere EU-lande → EU-samarbejde (nu sj.)
EF-topmøde sb.itk. møde mellem topfolk i EU, ofte stats- og regeringschefer → EU-topmøde (nu sj.)
elastikpen sb.fk. blød og bøjelig pen som, anbragt i et penneskaft, brugtes til skrivning med blæk (nu sj.)
elektronhjerne sb.fk. elektronisk maskine der styret af edb-programmer kan behandle store mængder data på en systematisk måde → computer (nu sj.)
engel sb.fk. medlem af en bande af uregerlige, ofte voldelige, unge mennesker der går med lædertøj og kører på motorcykler (kendt fra 1967nu sj.)
ep sb.fk. grammofonplade i samme størrelse og med samme afspilningshastighed som en single, men med flere (som regel to) numre på hver side (nu sj.)
fabriksblikkenslager sb.fk. blikkenslager der er ansat i industrien (nu sj.)
fakultet sb.itk. større afdeling af en højere læreanstalt, omfattende en række fag inden for et bestemt hovedområde, fx samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab el. naturvidenskab
forsamling af (faste) lærere ved en sådan afdeling (nu sj.)
ferietablet sb.fk. (nu sj.)
filejs sb.fk. en piges kæreste (nu sj.spøgende)
filmkassette sb.fk. kassette med film til at sætte i et kamera (nu sj.)
flipproletar sb.fk. person der arbejder som lavere funktionær og føler sig hævet over arbejderklassen skønt løn og arbejdsvilkår ikke er bedre
især om medlemmer af den voksende funktionærstand i 1930'erne (nu sj.nedsættende)
fodplejer sb.fk. person der er uddannet til at forebygge og behandle forskellige lidelser i hud og negle på fødderne, fx hård hud, ligtorne og nedgroede negle → fodterapeut (nu sj.)
folkesang sb.fk. enkel sang af navngiven komponist, typisk med samfundskritisk tekst og udført til eget guitarakkompagnement (kendt fra 1965nu sj.)
fosterfordrivelse sb.fk. (ulovlig) fremkaldt afbrydelse af en graviditet (nu sj.)
frisætte vb. afskedige (kendt fra 1971nu sj.forskønnende)
frøken sb.fk. kvindelig lærer, børnehavepædagog e.l. (nu sj.)
fønbølge vb. give håret fald ved gentagne gange at dreje forskellige portioner af det omkring en børste el. en kam og tørre det med en føntørrer (nu sj.)
gamachebukser sb. pl. lange, stramtsiddende bukser af strik el. elastisk stof → gamache (nu sj.)
gavn sb.fk.el.itk. grundigt; til bunds; til fulde (nu sj.)
gigolo sb.fk. ung mand der har seksuelt samvær med ældre kvinder mod betaling
mand der er ansat i et forlystelsesetablissement til at danse med de kvindelige gæster (ofte nedsættende) (nu sj.)
glasnost sb.fk. åbenhed i den offentlige forvaltning og i massemedierne
opstået i Sovjetunionen i 1980'erne
åbenhed i almindelighed (nu sj.)
grammofonstift sb.fk. stift el. kort nål der omsætter ujævnhederne i en grammofonplades riller til lyd (nu sj.)
være tilbøjelig til at snakke for meget (nu sj.)
gravemester sb.fk. person hvis arbejde består i at betjene en gravemaskine (nu sj.)
gud sb.fk. dø (nu sj.forskønnende)
gynge1 sb.fk. blive narret til noget (nu sj.)
hakkebræt sb.itk. bræt til at hakke madvarer på (nu sj.)
halfback sb.fk. i boldspil, især fodbold: spiller der har forsvarsopgaver, men også er med til at bygge angrebsspillet op (nu sj.)
handicapforsorg el. handikapforsorg sb.fk. offentlig forsorg i forhold til mennesker med særlig alvorlige og ofte varige fysiske el. psykiske handicap
også de dertil knyttede foranstaltninger og institutioner (nu sj.)
hawaiiguitar sb.fk. rektangulær, vandret placeret guitar med karakteristiske glidende toner, som frembringes vha. en metalplade der føres frem og tilbage over strengene → steelguitar (nu sj.)
lille, firestrenget guitar → ukulele (nu sj.)
husholdningslærerinde sb.fk. kvindelig husholdningslærer (nu sj.)
husmoderafløser el. husmorafløser sb.fk. person, ofte en kvinde, der kunne tilkaldes til et privat hjem ved husmoderens sygdom, barsel e.l. og tage sig af husholdningen, lønnet af det offentlige (nu sj.)
husvildebarak sb.fk. (offentlig) ejendom med små boliger hvor husvilde kan bo (nu sj.)
hørebillede sb.itk. radioreportage e.l. der vha. særlige lydindtryk forsøger at gengive en bestemt stemning (nu sj.)
iltelegram sb.itk. telegram som ekspederes særlig hurtigt (nu sj.)
innerwing sb.fk. hver af de to (højre og venstre) offensive midtbanespillere på et fodboldhold (nu sj.)
internat sb.itk. anstalt hvor fx psykisk handicappede holdes interneret (nu sj.)
invaliderente sb.fk. (nu sj.)
jeans sb. pl. stramme, halvlange kvindebukser med opslag og med lynlås i siden (nu sj.)
jinge vb. danse el. på anden måde bevæge sig rytmisk til swingmusik e.l. (nu sj.uformelt)
kassererske sb.fk. kvindelig kasserer (i en bank) (nu sj.)
kassettefilm sb.fk. film omsluttet af en kassette til indsættelse i et kamera (nu sj.)
kindrødt sb.itk. pudder el. creme i rødlig nuance der bruges som makeup på kinderne → rouge (nu sj.)
kineser sb.fk. venstreorienteret aktivist (kendt fra 1963nu sj.nedsættende)
kino sb.fk. (nu sj.)
klimaks sb.itk.el.fk. højdepunkt på et forløb med gradvis stigende intensitet
stigning mod et højdepunkt
især om stilfigur el. litterært forløb (nu sj.)
kludekræmmer sb.fk. person der opkøber og sælger brugt el. kasseret tøj, stofrester e.l. (nu sj.)
koldblodet adj. (nu sj.)
konehjælp sb.fk. (kvinde ansat til) hjælp til forefaldende praktisk arbejde i en husholdning (nu sj.)
kornkammer sb.itk. rum e.l. hvor der opbevares korn
frugtbar region hvor der produceres store mængder korn (nu sj.)
korsbånd sb.itk. papiromslag med påtrykt porto til forsendelse af tryksager (nu sj.)
krydder sb.fk. stort armbåndsur el. lommeur (nu sj.)
krølle2 vb. drible forbi en modstander ved at finte, især i fodbold (nu sj.)
købestævne sb.itk. større, ofte regelmæssigt tilbagevendende arrangement hvor forskellige virksomheder og forretningsdrivende udstiller og sælger deres (nyeste) produkter (nu sj.)
køkkenkarl sb.fk. karl som tager sig af det grove arbejde i køkkenet i en større husholdning (gård, hotel, restaurant e.l.) (nu sj.)
lak sb.fk.el.itk. give en omgang klø el. skældud
friske op; give en opstrammer (nu sj.) (nu sj.)
ligeud adv. billet til kørsel uden omstigning med et offentligt transportmiddel (nu sj.)
lillebil sb.fk. en slags taxa som man ikke kan hyre på gaden, men ved henvendelse til vognmanden, hvor den står parkeret (nu sj.)
limonade el. lemonade sb.fk. læskedrik af frugtsaft (især citronsaft), sukker og vand (nu sj.)
linned2 adj. fremstillet af stof vævet af hør (nu sj.kun i bibelske tekster)
livbånd sb.itk. bælte om et kjoleliv (nu sj.)
ludkedelig adj. meget kedsommelig (nu sj.)
lyse vb. bekendtgøre noget så det er juridisk el. kirkeligt gældende
gøre noget juridisk gældende ved at indføre det i tingbogen el. personbogen
bekendtgøre at en vielse skal finde sted, som en del af en gudstjenestes ritual
udstede en velsignelse, forbandelse e.l. over nogen (nu sj.) (sj.)
læderjakke sb.fk. medlem af en bande unge, ofte voldelige mænd der går i lædertøj med særlige rygmærker, kører på motorcykel og ofte begår kriminalitet → rocker (kendt fra 1957nu sj.)
løgsovs sb.fk. gøre oprør mod el. sætte spørgsmålstegn ved vedtagne normer (nu sj.)
løsagtig adj. som udfolder el. er forbundet med en seksuel aktivitet af et sådant omfang el. af en sådan karakter at det strider mod visse normer
især om (prostituerede) kvinder (nu sj.)
mart sb.itk. udstillings- og handelscenter hvor en enkelt el. flere brancher er repræsenteret (nu sj.)
maske3 vb. gendanne masker i en strømpe, en strikvare e.l. hvor en el. flere masker er løbet, vha. særlig opmaskenål, hæklenål el. nål og tråd (nu sj.)
mejs sb.fk. rygsæk med bærestativ (nu sj.)
melodiradio sb.fk. radiostation med popmusik som den væsentligste del af programfladen (nu sj.)
mikrocomputer sb.fk. edb-system beregnet til en enkelt bruger (nu sj.)
modemagasin sb.itk. (større) forretning der forhandler modetøj, sko, bælter og andre modeartikler (nu sj.)
mælkemad sb.fk. grød, vælling e.l. der især består af mælk (nu sj.)
månedslov sb.fk. månedlig skolefridag, især i de måneder hvor der ikke er andre fridage (nu sj.)
narkotisør sb.fk. (nu sj.)
naturhistoriker sb.fk. person som beskæftiger sig (erhvervsmæssigt) med naturhistorie (nu sj.)
naturhistorisk adj. vedr. naturhistorie (nu sj.)
negermusik sb.fk. jazz el. anden sort musik (nu sj.nedsættende)
nervelæge sb.fk. speciallæge i psykiatri → psykiater (nu sj.)
nervesygdom sb.fk. (lettere) sindslidelse (nu sj.)
nodestol sb.fk. skråtstillet stativ som musikere stiller nodehæfter el. -blade på → nodestativ (nu sj.)
næringsliv sb.itk. (det private) erhvervsliv (nu sj.)
næringsmiddel sb.itk. noget som tjener som næring for mennesker
især om råvare el. usammensat madvare (nu sj.)
næringsvej sb.fk. erhverv, især ældre produktionserhverv som håndværk, landbrug el. skovbrug (nu sj.)
nød2 sb.fk. slag med knoerne oven i en persons hoved (nu sj.)
omstigning sb.fk. skift fra ét transportmiddel til et andet under en rejse el. tur
(brat) skift fra en situation el. tilstand til en anden
(billet til) rejse med sporvogn el. andet offentligt transportmiddel således at man inden for et nærmere fastsat tidsrum har ret til at skifte én el. flere gange (nu sj.)
pakke1 sb.fk. genstand, (mad)vare e.l. der er pakket ind i et omslag af papir, pap, plastic e.l.
dejlig kvinde
en vis mængde af en vare indeholdt i en emballage
(evt. tom) æske, karton e.l. der er beregnet til at rumme en vare e.l. (nu sj.)
pensionatsarm sb.fk. være tilbøjelig til at rage til sig ved middagsbordet uden hensyn til bordfællerne (nu sj.)
pep sb.itk. energi; livfuldhed (nu sj.uformelt)
peppille sb.fk. (nu sj.)
perestrojka sb.fk. præsident Gorbatjovs reformprogram fra slutningen af 1980'erne til udvikling af Sovjetunionen i demokratisk og markedsøkonomisk retning
liberalisering i almindelighed (nu sj.)
perron sb.fk. aflang platform der er anlagt langs et jernbanespor, ofte som en del af en station, og som benyttes af togpassagerer ved ind- og udstigning
platform i en sporvogn, en togvogn el. en bus hvor man stiger ind el. ud (nu sj.)
pigtrådsmusik sb.fk. popmusik fra 1960'erne, især beat og rock, klangligt domineret af elektrisk forstærkede instrumenter, især guitarer (nu sj.opr. nedsættende)
pladevender sb.fk. person der afspiller og kommenterer plader med popmusik, fx på et diskotek el. i et radioprogram → discjockey (nu sj.)
plankeværkslytter sb.fk. person der hører radio uden at betale licens (nu sj.)
privatist sb.fk. person som ikke følger et organiseret skoleforløb, men selv læser til eksamen el. modtager undervisning af privatlærere
især om en person der forbereder sig til studentereksamen (nu sj.)
protestsang sb.fk. sang hvis tekst udtrykker en samfundskritisk, antiautoritær holdning (nu sj.)
radiogrammofon sb.fk. møbel hvor radio og grammofon er bygget sammen (nu sj.)
rayon sb.fk.el.itk. uld- el. silkelignende stof der er kunstigt fremstillet af cellulosefibre (nu sj.)
realist sb.fk. person der har taget realeksamen (nu sj.)
refrænsanger sb.fk. sanger der synger popsange (nu sj.undertiden nedsættende)
refrænsangerinde sb.fk. kvindelig refrænsanger (nu sj.undertiden nedsættende)
rejsebiograf sb.fk. foretagende der rejser rundt fra by til by på landet og fremviser spillefilm, fx i byens forsamlingshus (nu sj.)
rejsegrammofon sb.fk. transportabel grammofon af form som en lille kuffert og med højttaler i låget (nu sj.)
rejsende sb.fk. person der rejser rundt for et firma for at afsætte en vare til forhandlere
person der rejser rundt for at levere en vare el. udføre en bestemt opgave (nu sj.) (ironisk el. spøgende)
rundskue sb.itk. udsyn el. udsigt til alle sider
tur el. arrangement hvor der er mulighed for at bese forskellige steder, stande e.l.
overblik; fremstilling som giver et overblik (nu sj.) (nu sj.)
sagførerfirma sb.itk. firma drevet af oftest flere advokater der hver især har specialiseret sig inden for ét el. nogle få områder som fx ejendomshandel, forsikringssager og skilsmissesager → advokatfirma (nu sj.)
sagførerfuldmægtig sb.fk. jurist som er i tre års praktik i et advokatfirma for at opnå de færdigheder der kræves for at blive beskikket som advokat → advokatfuldmægtig (nu sj.)
sagførerkontor sb.itk. lokaler der rummer et advokatfirma → advokatkontor (nu sj.)
salonkommunist sb.fk. person der på grundlag af et rent teoretisk standpunkt gør sig til talsmand for kommunismens idéer, men ellers ofte tilhører overklassen og lever derefter (nu sj.nedsættende)
saltmad sb.fk. (mad af) saltet kød og flæsk (nu sj.)
samfundskundskab sb.fk. skolefag hvor man beskæftiger sig med samfundsmæssige spørgsmål som fx politik og sociale forhold → samfundslære (nu sj.)
selskabsrejse sb.fk. (længere) ferierejse hvor deltagerne rejser sammen som en gruppe
oftest arrangeret af et rejsebureau (nu sj.)
selvbetjeningsbank sb.fk. bank el. afdeling hvor kunderne udfører transaktionerne selv, fx via opstillede pengeautomater el. via internettet (nu sj.)
seminarisme sb.fk. det at være halvstuderet og tilbøjelig til ukritisk at fremføre overfladisk viden (nu sj.nedsættende)
seminarist sb.fk. person der er præget af seminarisme (nu sj.nedsættende)
seminaristisk adj. præget af seminarisme (nu sj.nedsættende)
skolebespisning sb.fk. bespisning af skolebørn (fra mindrebemidlede familier) på visse skoler (nu sj.)
skolefrøken sb.fk. kvindelig lærer (nu sj.)
skoleradio sb.fk. radioudsendelser til brug i skolernes undervisning, fx om specielle emner (nu sj.)
skoleridning sb.fk. (nu sj.)
skrive vb. notere en aftale, et juridisk forhold, en forseelse e.l.
notere et beløb som en kunde skylder for et køb, med henblik på betaling senere (nu sj.)
skønsang sb.fk. populær sang med banal og sentimental tekst (nu sj.)
slagteriudsalg sb.itk. forretning hvor et slagteri sælger slagtervarer (nu sj.)
slimfit adj. (nu sj.)
slimline adj. som sidder tæt ind til kroppen
om tøj (nu sj.)
smutters sb.fk. hjemmesko uden hælkappe → slippers (nu sj.)
soklet sb.fk. kort, tynd herrestrømpe (nu sj.)
spand1 sb.fk. det regner voldsomt; det øsregner (nu sj.)
stalinorgel sb.itk. raketvåben med flere løb så flere raketter kan affyres samtidig (nu sj.)
stampe2 vb. pantsætte noget (nu sj.uformelt)
statshospital sb.itk. hospital hvor sindslidende mennesker blev behandlet (nu sj.)
stempelur sb.itk. maskine der på et dertil indrettet, personligt kort stempler dato og klokkeslæt for hvornår en ansat møder på arbejde og forlader arbejdet (nu sj.)
stencil sb.fk. paraffinbehandlet papir hvormed der vha. en duplikator kan laves aftryk af det der skrives på det, idet trykfarven trænger gennem de perforeringer som det skrevne danner (nu sj.)
stencilbrænder sb.fk. apparat hvorpå man fremstiller en stencil til duplikering (nu sj.)
stencilere vb. tage aftryk på papir af en stencil vha. en duplikator (nu sj.)
stålbånd sb.itk. bånd af stål
lang, tynd, båndformet strimmel af stål, tidligere brugt til magnetisk registrering af lyd i en båndoptager (nu sj.)
synge vb. røbe en medskyldig over for politiet e.l.
om person i forhør (nu sj.)
særforsorg sb.fk. offentlig forsorg i forhold til mennesker med særlig alvorlige og ofte varige fysiske el. psykiske handicap
også de dertil knyttede foranstaltninger og institutioner (nu sj.)
søndagsblad sb.itk. blad der udkommer om søndagen (nu sj.)
telefonistinde sb.fk. kvindelig telefonist (nu sj.)
telegraftråd sb.fk. elektrisk ledning (i form af en tråd ophængt mellem pæle) som bruges til at overføre telegraferede meddelelser med (nu sj.)
telexe vb. sende via telex (nu sj.)
trøje sb.fk. være soldat (nu sj.)
udmærkelse sb.fk. med højeste karakter (nu sj.)
vals1 sb.fk. overhaling; røffel; omgang (nu sj.)
vanfør adj. fysisk handicappet; invalid (nu sj.)
vendetæppe sb.itk. gulvtæppe hvor begge sider skiftevis kan vende opad (nu sj.)
vrinsk sb.itk. vrinskende lyd
megen kraft el. energi (kendt fra 1968nu sj.)
yndlingsbånd sb.itk. bånd, fx kassette-, video- el. spolebånd, som en person nærer særlig forkærlighed for og foretrækker frem for andre (nu sj.)
ægteskabssvindler sb.fk. mand der ved løfte om ægteskab franarrer kvinder penge el. andre værdier (nu sj.)
ånd sb.fk. bruges som skældsord for at udtrykke at nogen er dum el. tåbelig (nu sj.)