Du er her: Forside Leg og lær Quizzer og øvelser Komma Med startkomma Hele tekster

 
Ugle der siger: Kan du mon svare rigtigt p� dem alle sammen?

Spørgsmål 1


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?
I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.


Det nye komma er betegnelsen på det kommasystem, som indførtes med Retskrivningsordbogen af 1996, og som Dansk Sprognævn anbefaler. Samtidig med indførslen af det nye kommasystem udgår reglerne for pausekomma af de officielle retskrivningsregler. Det grammatiske kommasystem bevares (med betegnelsen det traditionelle komma) ved siden af det nye komma, men altså sådan at det er det nye komma, der anbefales. Både de nye og de traditionelle kommaregler bygger på en grammatisk analyse, hvor sætningen – med udsagnsled og grundled – er den grundlæggende størrelse. I de nye kommaregler tages der dog i højere grad også hensyn til andre grammatiske funktioner, hvilket bl.a. fører til, at der efter disse regler sættes færre kommaer end efter de traditionelle regler. Den basale forskel på de to sæt regler er, at man efter de traditionelle regler både sætter komma før og efter ledsætninger(,) [valgfrit] men efter de nye kommaregler som hovedregel kun efter ledsætninger. Alle øvrige kommaregler er fælles for de to systemer.

Spørgsmål 2


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?
I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.


Elforsyningsloven Lovforslaget indeholder dels nogle tilpasninger af den gældende elforsyningslov, dels regler om pristillæg for de VE-anlæg, som opføres eller er opført som følge af pålæg efter den tidligere gældende elforsyningslov, jf. § 13 i lovbekendtgørelse nr. 632 af 1. juli 1996, som senest ændret ved lov nr. 89 af 10. februar 1998. 100 GWh-grænsen i lovens § 8 foreslås ændret på to punkter. De helt store elforbrugere indrømmes efter den gældende elforsyningslov delvis fritagelse for at bidrage til finansieringen af visse pristillæg til elektricitet produceret ved hjælp af vedvarende energi. Den del af elforbruget, som overstiger 100 GWh, medregnes ikke ved beregningen af, hvor store bidrag den pågældende virksomhed skal betale til finansieringen. Denne særlige favorisering af de 6-7 største danske virksomheder har været notificeret, og Europa-Kommissionen har den 3. oktober 2000 godkendt ikrafttrædelse af bestemmelsen, hvilket skete den 1. november 2000, jf. bekendtgørelse nr. 948 af 19. oktober 2000. Kommissionens sagsbehandlingstid strakte sig imidlertid over ca. 11/2 år, og da elforsyningsloven ikke giver mulighed for at give bestemmelsen tilbagevirkende kraft, er virksomhederne gået glip af fordelen ved bestemmelsen i knapt 11/2 år. Det foreslås derfor for det første at give bestemmelsen i § 8, stk. 5, virkning fra den 16. august 1999, som er den dag, hvor de omhandlede tilskud blev omlagt fra statstilskud til tillæg til elprisen.

Spørgsmål 3


Hvor skal der sættes komma i denne tekst?
I boksene vælger du om der skal være komma lige efter det pågældende ord.


Ved skrivelse af 9. februar 1998 har De på vegne af ”Jyder mod Overflødige Motorveje” søgt om tilladelse til at arrangere en ”happening”/demonstration i forbindelse med den officielle åbning af Storebæltsbroen den 14. juni 1998. I den anledning skal jeg meddele, at politiet ikke kan meddele foreningen den ønskede tilladelse, idet den skitserede demonstration skønnes at være en overtrædelse af straffelovens § 266 b, hvori der står: ”§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.” Afgørelsen kan påklages til Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 Kbh. K eller på telefon 33 34 56 78, lok. 5432.